เก็บคะแนน สอบกลางภาค      20    คะแนน

                                    1.  คลิกเข้าไปที่  ระบบโครงกระดูก
                            2.  คลิกที่ ระบบโครงกระดูก   แล้วเลือก  เรื่อง ข้อต่อและเอ็นเชื่อมต่อกระดูก
                            3.  คลิกเลือก  Power  Point  เรื่อง ข้อต่อและเอ็นเชื่อมต่อกระดูก  แล้ว  ดาวน์โหลด  
                            4.  Print  นำไปติดในสมุด ติดเป็นหน้า ๆ ให้ดูเรียบร้อย   (จะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้ คะแนนเท่ากัน)
                             5. ให้ตัวแทนห้อง  รวบรวมมาส่ง  ตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้ 
                             6. ส่งที่ห้อง พักครู พละ  โต๊ะ อ. ประเสริฐ  
..................................................................................................
คลิก           สำหรับนักเรียน                         
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2        
  สำหรับนักเรียน                                         
ลงทะเบียนเรียนใหม่