ก่อนผลการเรียนจะออก อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบ
การส่งงานของนักเรียน
มีปัญหาอย่างไร ติดต่อครู ผ่าน  Email ..

                 นักเรียน ต้องตรวจสอบการทำแบบทดสอบ ให้ครบ ทั้ง 4 เรื่อง