พระมหากษัตริย์นักกีฬา
  

เก็บคะแนน สอบกลางภาค      15    คะแนน

                                                  1.  คลิกเข้าไปที่  ระบบโครงกระดูก
                                      2.  คลิกที่ ระบบโครงกระดูก   แล้วเลือก  เรื่อง ข้อต่อและเอ็นเชื่อมต่อกระดูก
                                     3.  คลิกเลือก  Power  Point  เรื่อง ข้อต่อและเอ็นเชื่อมต่อกระดูก  แล้ว  ดาวน์โหลด  
                                     4.  Print  นำไปติดในสมุด ติดเป็นหน้า ๆ ให้ดูเรียบร้อย   (จะเป็นสีหรือขาวดำก็ได้ คะแนนเท่ากัน)
                                      5. ให้ตัวแทนห้อง  รวบรวมมาส่ง  ตามกำหนดเวลาที่ให้ไว้ 
                                       6. ส่งที่ห้อง พักครู พละ  โต๊ะ อ. ประเสริฐ  

..................................................................................................คลิก           สำหรับนักเรียน   
สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2          
 สำหรับนักเรียน        
ลงทะเบียนเรียนใหม่