เลือก (คลิก)  ทำแบบทดสอบ    
คะแนนเก็บระหว่างภาค    70 คะแนน    
 สอบปลายภาค                   30 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งหมด            100 คะแนน