สอบแก้ตัว  
Related image
 Click  ทำแบบทดสอบ  ข้อ 1-3 
             และนำสมุดจดงานมาส่ง
 ผลการสอบจะแจ้งกลับไปทาง Email ของนักเรียน