คำชี้แจง สำหรับผู้สอบแก้ตัว

            ก่อนผลการเรียนจะออก อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบ
การส่งงานของนักเรียนมีปัญหาอย่างไร
ติดต่อครู ผ่าน  Email ..
 นักเรียน ต้องตรวจสอบการทำแบบทดสอบ ให้ครบ ทั้ง 4 เรื่อง
                                      Click  ตรวจสอบการส่งงานของนักเรียน