เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้  พัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ
และสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียน
เป็นผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข