สรุปแบบสอบถามเพื่อการศึกษา ของนักเรียนชั้น ม.4/8

สรุปแบบสอบถามเพื่อการศึกษา
เรื่องพฤติกรรมการบริโภค ขนมขบเคี้ยว
ของนักเรียน ชั้น ม.4/8  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย