ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

 
                     ปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภค    ให้คลิกที่ลูกศรก่อน  
       (เครื่องจะถาม Do you want to open or save)